سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : يکشنبه 12 خرداد 1392     |     کد : 1157

علی مسیو

کربلایی علی مسیو فرزند حاج محمد باقر تبریزی درمحله نوبر تبریز به دنیا آمد. وی مانند پدرش بازرگان بود و در شهر تبریز مورد اعتماد مردم و در عین حال روشنفکری مبارز و مطلع بود.

کربلایی علی مسیو فرزند حاج محمد باقر تبریزی درمحله نوبر تبریز به دنیا آمد.وی مانند پدرش بازرگان بود و در شهر تبریز مورد اعتماد مردم و در عین حال روشنفکری مبارز و مطلع بود. به اروپا و عثمانی سفر کرده بود و ضمن تسلط به زبان فرانسه با تاریخ اروپا به ویژه انقلاب کبیر فرانسه آشنا بود. وی از موسسین مرکز غیبی تبریز بود. این مرکز به رهبری علی مسیو، مبتکر ایجاد و تربیت واحدهای مسلح مردمی در دفاع از انقلاب مشروطیت بود. چهره هایی چون ستارخان در اثر این ابتکار تبدیل به قهرمانان انقلاب شدند. بارها خانه و اموالش به دست دولت و فئودال ها و یا فتوای روحانیون درباری غارت شد. این مبارز راه آزادی به همراه دیگر آزادیخواهان در دهم دیماه 1290 ه.ش به دار آویخته شد.
Ali Mussio
Karbalaei Ali Mussio, son of Haj Mohammad Bagher Tabriz, was born in Nobar district of Tabriz. He was a merchant like his father and was a reliable person in Tabriz and was also wise and sophisticated intellectual. He traveled to Europe and Ottoman Empire and had good knowledge of French language and the history of Europe, especially French Revolution. He was one of the founders of Tabriz Mystic Center and this center was the innovator of creation and training of democratic armed forces to defend Constitutional Revolution. Characters like Sattar Khan became the heroes of revolution because of this innovation of Ali Mussio. His house and properties were pillaged by the government, feudal forces or upon the decree of the courtier clerics.  This militant was hanged on 31.Dec, 1911 together with other liberals.


PDF چاپ چاپ