سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1392     |     کد : 1152

محمد علی تربیت

میرزا محمد علی خان تربیت از فضلای روشنفکر آذربایجان به شمار می رود.

میرزا محمد علی خان تربیت از فضلای روشنفکر آذربایجان به شمار می رود. وی قبل از مشروطیت کتابخانه تربیت را در تبریز تاسیس کرد. سر و کار داشتن با کتاب و خرید و فروش آن او را در فن کتابشناسی ماهر کرد و در این امر چنان متبحر شد که تا بحال کسی به اندازه او به نسخه های خطی و چاپی زبان فارسی احاطه نیافته است. بیشتر عمر او در کتابخانه های استانبول ،برلین و لندن گذشته است. پس از انتصاب به سمت بلدیه تبریز با بودجه محدود بلدیه به اقدامات متعدد عمرانی در تبریز دست زد که تبدیل قبرستان گجیل به باغ گلستان و احداث خیابان فردوسی و تربیت از آن جمله بود. وی در سال 1316 در تهران در سن63 سالگی از دنیا رفت.Mohammad Ali Tarbiat
Mirza Mohammad Ali Khan Tarbiat is one of the intellectuals of Azerbaijan. He established Tarbiat Library in Tabriz before Constitutional Revolution. Dealing with books and selling and buying books made him very skillful in bibliography of Persian codices and printed books. He spent long years of his life in libraries of Istanbul, Berlin and London. After being appointed as Mayor of Tabriz, he executed several constructional works with the limited budget of municipality in Tabriz such as conversion of Gajil cemetery to Golestan Park and establishment of Ferdowsi and Tarbiat streets. He died in 1937 at the age of 63.PDF چاپ چاپ