سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1392     |     کد : 1144

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی در سال 1279 ه.ق درتبریز متولد شد. در کودکی والدین خود را از دست داد و علیرغم فقر و تنگدستی به ادامه تحصیل روی آورد.

در سال 1279 ه.ق درتبریز متولد شد.در کودکی والدین خود را از دست داد و علیرغم فقر و تنگدستی به ادامه تحصیل روی آورد. وی علاوه بر آموختن قرآن زیر نظر استاد میرزا علینقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی مشغول گردید و پس از ورود به مدرسه طالبیه تبریز به فراگیری ادبیات عرب وعلوم نقلی و فقه و اصول پرداخت. سپس به نجف اشرف عزیمت کرد و پس از10سال تحصیل علوم دینی مجددا به تبریز بازگشت. در سال 1325ه.ش در قم به تدریس اسفار ملاصدرا و سپس کتاب شفای ابن سینا مشغول گردید . تفسیر المیزان در20 جلد ازآثار ارزنده وی می باشد که طی 20 سال به زبان عربی تالیف نموده است. این عالم ربانی در 24 آبان 1360 ه.ش در شهر قم دیده از جهان فرو بست.Allameh Seyyed Mohammad Hossein Tabatabaei
He was born in Tabriz in 1279 Hijri. He lost his parents when he was a child and continued his studies despite his numerous problems and troubles. Besides learning Koran under supervision of Master Mirza Aliniaghi Khatat, he learned the techniques of calligraphy and after entering Talebieh School of Tabriz and learned Arabian Literature, narrative sciences, jurisprudence and principles of jurisprudence. After 10 years of studying divinities he returned back to Tabriz and taught Asfar of Molla Sadra and then Shafa of Avicenna in Qom in 1946. He authored Tafsir-al-Mizan in 20 volumes in Arabic language during 20 years. This great scholar died on 15.Nov, 1981in Qom.PDF چاپ چاپ