گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  عکس از علی اکبر غفوریان
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  عکس از علی اکبر غفوریان
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  عکس از علی اکبر غفوریان
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  عکس از علی اکبر غفوریان
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
  عکس از علی اکبر غفوریان
  سیدرضا علویف مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز