گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  تقدیر دوم: جلیله معصومی مقدم/ رشت
  تقدیر دوم: جلیله معصومی مقدم/ رشت
  تقدیر دوم: جلیله معصومی مقدم/ رشت
  تقدیر اول: محمد صالح شریفی/سنقر
  تقدیر اول: محمد صالح شریفی/سنقر
  تقدیر اول: محمد صالح شریفی/سنقر
  رتبه سوم: مهران مافی بردبار/قزوین
  رتبه سوم: مهران مافی بردبار/قزوین
  رتبه سوم: مهران مافی بردبار/قزوین
  رتبه دوم: هادی دهقانپور/ سبزوار
  رتبه دوم: هادی دهقانپور/ سبزوار
  رتبه دوم: هادی دهقانپور/ سبزوار
  رتبه اول: احمد ادریس شایما/ سودان
  رتبه اول: احمد ادریس شایما/ سودان
  رتبه اول: احمد ادریس شایما/ سودان