گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  شایسته تقدیر/ سجاد نصرتی- تهران
  شایسته تقدیر/ سجاد نصرتی- تهران
  شایسته تقدیر/ سجاد نصرتی- تهران
  شایسته تقدیر/ محمد نظری-رشت
  شایسته تقدیر/ محمد نظری-رشت
  شایسته تقدیر/ محمد نظری-رشت
  رتبه سوم / فرناز دمنابی- تهران
  رتبه سوم / فرناز دمنابی- تهران
  رتبه سوم / فرناز دمنابی- تهران
  رتبه دوم/ سمیه فرضی- تبریز
  رتبه دوم/ سمیه فرضی- تبریز
  رتبه دوم/ سمیه فرضی- تبریز
  رتبه اول/ امیر اطمینان- تبریز
  رتبه اول/ امیر اطمینان- تبریز
  رتبه اول/ امیر اطمینان- تبریز