گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  شایسته تقدیر/ بهزاد کفشدوزی- تبریز
  شایسته تقدیر/ بهزاد کفشدوزی- تبریز
  شایسته تقدیر/ بهزاد کفشدوزی- تبریز
  شایسته تقدیر/ مرتضی جدی- مشهد
  شایسته تقدیر/ مرتضی جدی- مشهد
  شایسته تقدیر/ مرتضی جدی- مشهد
  رتبه سوم/ محمدرضا رجایی- کرمانشاه
  رتبه سوم/ محمدرضا رجایی- کرمانشاه
  رتبه سوم/ محمدرضا رجایی- کرمانشاه
  رتبه دوم/ کیومرث خوش صفت- بندرعباس
  رتبه دوم/ کیومرث خوش صفت- بندرعباس
  رتبه دوم/ کیومرث خوش صفت- بندرعباس
  رتبه اول/میلاد حدادیان-مشهد
  رتبه اول/میلاد حدادیان-مشهد
  رتبه اول/میلاد حدادیان-مشهد