سه شنبه 24 فروردين 1400 _
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  آیین اختتام نهمین جشنواره تابستانی تبریز
  آیین اختتام نهمین جشنواره تابستانی تبریز
  آیین اختتام نهمین جشنواره تابستانی تبریز
  آیین اختتام نهمین جشنواره تابستانی تبریز
  آیین اختتام نهمین جشنواره تابستانی تبریز
  آیین اختتام نهمین جشنواره تابستانی تبریز