گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  نشست عصر رسانه
  شهردار تبریز در نشست عصر رسانه مورخ چهارم آبان ماه 1391 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
  نشست عصر رسانه