گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر اول/ ساشا دیمیتری از صربستان
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر دوم/ مهدی عزیز از ایران
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر سوم: وحیده فلاحی از ایران
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر برگزیده/محمدعلی خلجی از ایران
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر برگزیده/امیر دهقانی از ایران
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر برگزیده/وری کوسوبوکین از اوکراین
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر برگزیده/الکین سرگی از روسیه
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی
  نفر برگزیده/احمد اوزتورک از ترکیه
  آثار برتر دومین جشنواره کارتون شهروندی