چهارشنبه 25 فروردين 1400 _
 نشانی و شماره های تماس

 

نشانی: تبریز ، بلوار استاد شهریار، جنب پارک مسافر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
کد پستی: 5156913841

حوزه مدیرعامل
دفتر مدیر عامل:              33248344
فکس:                          33248240

روابط عمومی:                 33248380


حراست:                        33248060
دبیرخانه:                        33248403


معاونت اداری مالی
دفتر معاون اداری مالی:       33248030
معاون اداری مالی:             33248409
مدیریت امور مالی:             33248453  
                                  33248341

مدیریت امور اداری:             33248328

مدیریت کارپردازی:              33248329

معاونت فرهنگی و هنری
معاون فرهنگی هنری:       33248406

مدیریت امور فرهنگی:        33248493
مدیریت امور هنری:           33248380
خانه هنرمندان:                35564089


موسسه خدماتی، تبلیغاتی و انتشاراتی هاتف شهر
34479994
34479993

سامانه پیام کوتاه
100064137

کد اقتصادی:
411343133151

شناسه ملی:
14000303501

پست الکترونیک
honar@tabriz.ir
 
گوگل مپ: