يکشنبه 23 مرداد 1401 _
 مدیران عامل قبلی سازمان
                  

توسعه تشکیلاتی و ادغام:
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در سال 1398 براساس مصوبه وزارت محترم کشور با سازمان ورزش شهرداری تبریز ادغام شد و نام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری را به خود گرفت.
این سازمان، با وظایف محوله خود از سه معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تشکیل شد و قرار شد با اساسنامه ای جدید در حوزه فعالیت های فرهنگی و ورزشی با رویکرد فرهنگ شهروندی، فعالیت نماید.