آئین رونمایی از پوستر فیروزه 8
چهاردهمین سوگواره شمیم یاس- روز دوم
چهاردهمین سوگواره شمیم یاس- روز اول
پروانه های 2
نمایشگاه پروانه ها
بوستان قرآن تبریزیم5 مذهبی-ملی
بخش نخست بازبینی تبریزیم5 سلامت- مقاومت
اتمام بازبینی تبریزم5 سلامت- مقاومت 2
اتمام بازبینی تبریزم5 سلامت- مقاومت
خط سوم 115
تبریزم5 در الف
نمایش رها و به نام نامی سر تبریزیم5
به نام نامی سر بخش مذهبی ملی تبریزیم5
پرده خوانی بخش مذهبی ملی تبریزیم5
تبریزیم 5 بخش مذهبی ملی نمایش افترا
نمایشگاه کتابت نور در فرودگاه تبریز
همایش خوشنویسی کتابت نور
افتتاح تیغه کهنه
روز پایانی بخش مرور پنجمین جشنواره بین المللی تبری
نخستین جشنواره موسیقی مقاومت
یکصد و چهاردهمین نشست خط سوم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز دهم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز هفتم
تبریزیم 5
بخش مرور تبریزیم 5- روز چهارم
کارتون شهروندی
نخستین مسافران تبریز 2018
پیش رویداد 2018
جنگ لبخند جشنواره زمستانی تبریز
جشن چله- فرهنگسرای الغدیر